Mosaic MK056 greek-roman medallionMosaic MK056 Details greek-roman medallion 1