Mosaic GK069 Greek-Roman medallionMosaic GK069 Details Greek-Roman medallion 1